Gebruiksovereenkomst Ticket Service

Gebruiksvoorwaarden (Deutsche Version am Ende)

In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Bezoeker (hieronder gedefinieerd) maakt van de Ticketservice (hieronder gedefinieerd). Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen, zodat hij weet welke rechten en plichten verbonden zijn aan het gebruik van die service. 

Als jij, de Bezoeker , de Ticketservice gebruikt, koop je een Ticket (hieronder gedefinieerd) van de Organisator (hieronder gedefinieerd). De Organisator is verantwoordelijk voor het Evenement (hieronder gedefinieerd). Om het voor jou mogelijk te maken om een Ticket te bestellen, gebruikt de Organisator de diensten van JustOne Productions (hieronder gedefinieerd), die een technisch platform aanbiedt aan de Organisator. JustOne Productions is niet verantwoordelijk voor het Evenement en/of Ticket en is als zodanig geen partij in de Overeenkomst (hieronder gedefinieerd). De gebruiksvoorwaarden verduidelijken wie verantwoordelijk is voor welk deel van de transactie. 

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: de door of namens de Organisator georganiseerde publieke of besloten gebeurtenis, 

b. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert en/of organiseert, daarvoor verantwoordelijk is en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt;

c. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de Ticketservice;

d. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Ticketservice;

e. Locatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt;

f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator;

g. JustOne Productions: Vereniging met beperkte aansprakelijkheid JustOne Productions, gevestigd en kantoorhoudende te (2729 NE) Zoetermeer aan Willem Dreeslaan 185, geregistreerd onder nummer 64577597 bij de Kamer van Koophandel.

h. Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Organisator georganiseerd Evenement of producten en diensten met betrekking tot het Evenement, dat middels het Systeem door de Organisator wordt aangeboden aan Bezoekers.

i. Ticketservice: de dienst van JustOne Productions die het mogelijk maakt voor Bezoekers om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Organisator;

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Bezoeker van de Ticketservice maakt. 

3. Gebruik van de Ticketservice

a. JustOne Productions treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator. JustOne Productions maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Bezoeker via JustOne Productions een of meerdere Tickets heeft gekocht. JustOne Productions verschaft namens de Organisator de Tickets voor het betreffende Evenement. Deze Gebruiksvoorwaarden zien dan ook alleen op het gebruik van de Ticketservice.

b. Indien de Bezoeker een ticket wil kopen dient hij de procedure te doorlopen. In dat kader dient de Bezoeker bepaalde noodzakelijke informatie te verstrekken. Bezoeker garandeert dat de verstrekte informatie correct en actueel is. 

c. Bezoeker ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de betaling voltooid is. De tickets worden als download aangeboden op een door de Organisator in te stellen moment voorafgaand aan het evenement. 

d. Bezoeker dient de procedure te doorlopen binnen het daartoe gestelde tijdsbestek. Indien de procedure niet tijdig wordt doorlopen, wordt geen ticket verstrekt. Eventuele betalingen die in dat kader toch mochten zijn verricht, zullen worden gestorneerd.

e. Bezoeker is verantwoordelijk voor het reserveren en bevestigen van de correcte tickets. 

f. Organisator, en in het verlengde daarvan JustOne Productions, behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bezoekers te weigeren een Ticket te verkopen. 

g. Bij technische problemen en/of storingen met het gebruik van de Ticketservice, kan Bezoeker contact opnemen met JustOne Productions via info@justone.nl.

h. Op het gebruik van Tickets en/of de toegang tot de Locatie zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het betreffende Evenement, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houder van de Locatie van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen bij de Organisator en de houder van de Locatie opgevraagd worden. Deze zijn doorgaans te vinden op de website van de Organisator en de houder van de Locatie. Bezoeker accepteert de toepasselijkheid van die Algemene Voorwaarden.

i. Organisator wijst Bezoeker erop dat de Overeenkomst die tot stand komt door middel van de Ticketservice betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p sub e BW. Bezoeker heeft dus niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 6:230o BW. Indien en voor zover het Evenement plaatsvindt binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, stemt de Bezoeker conform artikel 6:230p sub d BW hier bij voorbaat mee in én doet de Bezoeker hierbij afstand van het ontbindingsrecht nadat het Evenement heeft plaatsgevonden.

4. Prijzen en betaling

a. Organisator verkoopt Tickets via JustOne Productions. Alle prijzen zoals vermeld in de Ticketservice zijn in euro’s. Vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs, die tijdens het bestelproces in het besteloverzicht vermeld wordt, is bindend.

5. Restitutie en annulering

a. Tickets zijn niet restitueerbaar en niet inwisselbaar, tenzij anders vermeld in het restitutie- en annuleringsbeleid van de Organisator of in geval van annulering van een evenement door de Organisator.

b. Wanneer het restitutie- en annuleringsbeleid van de Organisator restitutie of omruilingen toestaat, dient de Bezoeker contact op te nemen met de Organisator.

c. Als een Evenement wordt geannuleerd, is het de verantwoordelijkheid van de Organisator om voor de terugbetaling van Tickets te zorgen. Wanneer de Organisator geen restitutie verstrekt of vragen van de Bezoeker niet beantwoordt, dient Bezoeker rechtstreeks contact op te nemen met JustOne Productions via info@justone.nl om te helpen bij het verkrijgen van de restitutie.

6. Verbod (door)verkoop commerciële doeleinden

a. Tickets zijn uitsluitend bestemd om door Bezoeker te worden gekocht voor eigen gebruik. Eigen gebruik wil zeggen niet met de intentie om het Ticket ter verkoop aan te bieden of (door) te verkopen aan derden dan wel ter beschikking te stellen voor commerciële doeleinden. Onder eigen gebruik valt wel het kopen van Ticket(s) ten behoeve van het gezelschap waarmee de Bezoeker het Evenement zal bezoeken. Eveneens valt onder eigen gebruik het kopen van Ticket(s) om cadeau te doen.  

b. Bezoeker is slechts dan gerechtigd Tickets (door) te verkopen indien het Ticket is gekocht voor eigen gebruik maar zich daarna een omstandigheid voordoet waardoor Bezoeker het Evenement niet meer kan bezoeken, dan wel wanneer één of meer personen uit het gezelschap waarmee Bezoeker het Evenement zou bezoeken daartoe verhinderd zijn.

c. (Door)verkoop van Tickets als bedoeld onder sub b van dit artikel kan slechts geschieden tegen een verkoopprijs die maximaal 20% bovenop de prijs ligt waarvoor Bezoeker het Ticket gekocht heeft.

d. Bezoeker mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en/of een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie om het Ticket (door) te verkopen om commerciële doeleinden. 

e. Bezoeker mag zijn Ticket om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden van Organisator, waaronder het verbod van (door)verkoop om commerciële doeleinden, ook op te leggen aan degene aan wie hij het Ticket ter beschikking stelt en garandeert jegens Organisator dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

f. Het oordeel van Organisator dat de intentie is gericht op (door)verkoop om commerciële doeleinden is bindend.

g. Indien Bezoeker één of meerdere van zijn verplichtingen, zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel, niet nakomt, is Bezoeker aan Organisator een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding (per Ticket) verschuldigd en een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van Organisator om van Bezoeker bovendien nakoming en/of (in plaats van de boete) vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

h. Een Ticket dat is/wordt doorverkocht om commerciële doeleinden en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Organisator ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt Ticket geeft geen recht op toegang tot het Evenement, noch geeft het Bezoeker en/of de houder van het Ticket recht op restitutie en/of schadevergoeding.

i. Indien in de Algemene Voorwaarden eveneens een bepaling is opgenomen inhoudende een verbod tot (door)verkoop om commerciële doeleinden, dan zal die bepaling prevaleren boven de onderhavige.

7. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Ticketservice, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en audiovisueel materiaal behoren toe aan JustOne Productions dan wel haar licentiegever en/of de Organisator. Bezoeker zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van JustOne Productions dan wel haar licentiegever en/of de Organisator zouden kunnen worden geschaad.

b. Het gebruik van de Ticketservice strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van JustOne Productions, haar licentiegever en/of Organisator aan Bezoeker.

8. Privacy

a. Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Organisator welke op de website van Organisator te raadplegen is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

9. Garanties en vrijwaring

a. Bezoeker garandeert dat hij bij de gebruikmaking van de Ticketservice zich zal onthouden van het gebruik van robots, spiders en scrapers, dan wel andere applicaties die op enigerlei wijze andere dan de met Ticketservice beoogde handelingen teweegbrengen. Bezoeker garandeert voorts dat hij geen applicaties zal gebruiken die de Ticketservice monitoren en/of kopiëren dan wel de Ticketservice hinderen of schade toebrengen.

b. Bezoeker vrijwaart Organisator en JustOne Productions voor alle aanspraken van derden verband houdende met onrechtmatige gedragingen door Bezoeker.

10. Aansprakelijkheid

a. JustOne Productions kan niet worden aangemerkt als de organisator (Organisator) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken rond het Evenement. JustOne Productions aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. 

b. De informatie omtrent Tickets en Evenementen, zoals bijvoorbeeld data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, of de prijzen en de beschikbaarheid van Tickets, is afkomstig van de Organisator. Het is de verantwoordelijkheid van Bezoeker om na te gaan of een Evenement is afgelast of is verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. 

c. Organisator en/of JustOne Productions garandeert niet dat de Ticketservice te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Organisator en/of JustOne Productions is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of schadeplichtig jegens Bezoeker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijke) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Ticketservice.

d. Bezoeker vrijwaart Organisator en/of JustOne Productions voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Bezoeker van enige verplichting jegens Organisator, al dan niet voortvloeiende uit de Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

e. Organisator en/of JustOne Productions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door Bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket derhalve op Bezoeker. Bij verlies of diefstal kan de Bezoeker geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. 

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Organisator of JustOne Productions kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en/of maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, natuurrampen, uitsluitingen en boycot, brand, en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

b. Organisator en/of JustOne Productions is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Ticketservice is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen Bezoeker, indien dit een consument is, en Organisator zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Bezoeker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen een Bezoeker, niet zijnde een consument, en Organisator zullen deze worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Organisator.

13. Diversen

a. Mededelingen langs elektronische weg worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. Indien de mededeling niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Bezoeker, komt dit te allen tijde voor risico van Bezoeker.

b. Indien een of meer van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Organisator en/of JustOne Productions zal de betreffende bepaling vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

c. Organisator en/of JustOne Productions is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling, procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Ticketservice aan te brengen. 

d. Organisator en/of JustOne Productions behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Bezoeker, de Ticketservice (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.

Deutsche Version

Bedingungen für die Nutzung

Diese Nutzungsbedingungen behandeln die Bedingungen, die für jede Nutzung des Ticketservice (unten definiert) durch den Besucher (unten definiert) gelten. Jedem wird empfohlen, diese Nutzungsbedingungen sorgfältig zu lesen, damit er sich über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Dienstes im Klaren ist.

Wenn Sie, der Besucher, den Ticketservice nutzen, erwerben Sie ein Ticket (unten definiert) vom Veranstalter (unten definiert). Der Veranstalter ist für die Veranstaltung (siehe unten) verantwortlich. Um Ihnen die Bestellung eines Tickets zu ermöglichen, nimmt der Veranstalter die Dienste von JustOne Productions (unten definiert) in Anspruch, das dem Veranstalter eine technische Plattform zur Verfügung stellt. JustOne Productions ist nicht für die Veranstaltung und/oder das Ticket verantwortlich und ist als solche nicht Vertragspartei (siehe unten). Die Nutzungsbedingungen klären, wer für welchen Teil der Transaktion verantwortlich ist.

 1. Begriffsbestimmungen

In diesen Nutzungsbedingungen gelten die folgenden Definitionen:

a. Veranstaltung: die öffentliche oder private Veranstaltung, die vom oder im Namen des Veranstalters organisiert wird,

b. Veranstalter: die natürliche oder juristische Person, die eine Veranstaltung produziert und/oder organisiert, für sie verantwortlich ist und Eintrittskarten für die Veranstaltung verkauft;

c. Besucher: die natürliche oder juristische Person, die den Ticketservice in irgendeiner Weise nutzt;

d. Nutzungsbedingungen: diese Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Ticketservice;

e. Veranstaltungsort: der Ort, an dem die Veranstaltung stattfindet;

f. Vertrag: der Vertrag zwischen dem Besucher und dem Organisator;

g. JustOne Productions: Verein mit beschränkter Haftung JustOne Productions, mit Sitz und Geschäftsstelle in (2729 NE) Zoetermeer, Willem Dreeslaan 185, eingetragen unter der Nummer 64577597 bei der Handelskammer.

h. Ticket(s): die Eintrittskarte für eine Veranstaltung, die vom Veranstalter oder in dessen Namen organisiert wird, oder Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung, die den Besuchern vom Veranstalter über das System angeboten werden.

i. Ticketservice: der Service von JustOne Productions, der es Besuchern ermöglicht, Tickets beim Veranstalter zu bestellen und/oder zu reservieren;

 1. Anwendbarkeit der Nutzungsbedingungen

a. Diese Nutzungsbedingungen gelten für jede Nutzung des Ticketservice durch Besucher.

 1. Nutzung des Ticket Service

a. Beim Anbieten und Verkaufen von Tickets tritt JustOne Productions als Vermittler beim Zustandekommen des Vertrags zwischen Besucher und Veranstalter auf. JustOne Productions ist ausdrücklich nicht Teil des Vertrages, der durch den Kauf eines Tickets zustande kommt. Der Vertrag kommt zustande, nachdem der Besucher ein oder mehrere Tickets über JustOne Productions erworben hat. JustOne Productions stellt die Eintrittskarten für die jeweilige Veranstaltung im Auftrag des Veranstalters zur Verfügung. Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich daher nur auf die Nutzung des Ticketservice.

b. Wenn der Besucher ein Ticket kaufen möchte, sollte er das Verfahren durchlaufen. In diesem Zusammenhang sollte der Besucher bestimmte notwendige Informationen zur Verfügung stellen. Der Besucher garantiert, dass die bereitgestellten Informationen korrekt und aktuell sind.

c. Der Besucher erhält eine Bestätigungs-E-Mail, sobald die Zahlung abgeschlossen ist. Die Eintrittskarten werden zu einem vom Veranstalter festzulegenden Zeitpunkt vor der Veranstaltung zum Download angeboten.

d. Der Besucher muss den Vorgang innerhalb des angegebenen Zeitrahmens abschließen. Wird das Verfahren nicht rechtzeitig abgeschlossen, wird keine Eintrittskarte ausgestellt. Eventuell in diesem Zusammenhang bereits geleistete Zahlungen werden rückgängig gemacht.

e. Der Besucher ist für die Reservierung und Bestätigung der richtigen Fahrkarten verantwortlich.

f. Der Veranstalter, und damit auch JustOne Productions, behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Tickets an Besucher jederzeit abzulehnen.

g. Im Falle von technischen Problemen und/oder Störungen bei der Nutzung des Ticketservice kann sich der Besucher an JustOne Productions unter info@justone.nl wenden.

h. Die Nutzung von Tickets und/oder der Zugang zum Veranstaltungsort unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters der jeweiligen Veranstaltung sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Inhabers des Veranstaltungsortes. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können beim Veranstalter und dem Inhaber des Veranstaltungsortes angefordert werden. Sie sind in der Regel auf der Website des Veranstalters und des Eigentümers des Veranstaltungsortes zu finden. Der Besucher erkennt die Anwendbarkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

i. Der Veranstalter weist den Besucher darauf hin, dass es sich bei dem über den Ticketservice geschlossenen Vertrag um Freizeitaktivitäten im Sinne von Artikel 6:230p Buchstabe e des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches handelt. Der Besucher hat daher nicht das Recht, den Vertrag ohne Angabe von Gründen im Sinne von Artikel 6:230o des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches aufzulösen. Wenn und soweit die Veranstaltung innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Vertrages stattfindet, stimmt der Besucher dem im Voraus gemäß Artikel 6:230p sub d des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches zu und verzichtet hiermit auf das Recht, den Vertrag nach dem Stattfinden der Veranstaltung aufzulösen.

 1. Preise und Zahlung

a. Der Veranstalter verkauft die Tickets über JustOne Productions. Alle im Ticketservice angegebenen Preise sind in Euro. Die angegebenen Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der in der Bestellübersicht während des Bestellvorgangs genannte Preis ist verbindlich.

 1. Rückerstattung und Stornierung

a. Eintrittskarten sind nicht erstattungsfähig und nicht umtauschbar, es sei denn, die Rückerstattungs- und Stornierungsbedingungen des Veranstalters sehen etwas anderes vor oder die Veranstaltung wird vom Veranstalter abgesagt.

b. Wenn die Rückerstattungs- und Stornierungsbedingungen des Veranstalters eine Rückerstattung oder einen Umtausch zulassen, sollte der Besucher den Veranstalter kontaktieren.

c. Wenn eine Veranstaltung abgesagt wird, liegt es in der Verantwortung des Veranstalters, die Erstattung der Eintrittskarten zu veranlassen. Wenn der Veranstalter keine Rückerstattung vornimmt oder die Fragen des Besuchers nicht beantwortet, sollte der Besucher JustOne Productions direkt unter info@justone.nl kontaktieren, um die Rückerstattung zu erwirken.

 1. Verbot des (Weiter-)Verkaufs zu gewerblichen Zwecken

a. Die Eintrittskarten sind ausschließlich für den Eigengebrauch der Besucher bestimmt. Eigengebrauch bedeutet, dass der Besucher nicht die Absicht hat, das Ticket zum Verkauf oder (Weiter-)Verkauf an Dritte anzubieten oder es für kommerzielle Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die eigene Nutzung umfasst den Kauf von Eintrittskarten im Namen der Gruppe, mit der der Besucher die Veranstaltung besucht. Die Eigennutzung umfasst auch den Kauf von Eintrittskarten als Geschenk.

b. Der Besucher ist nur dann zum (Weiter-)Verkauf von Eintrittskarten berechtigt, wenn die Eintrittskarte für den Eigengebrauch erworben wurde, später jedoch ein Umstand eintritt, der den Besucher daran hindert, die Veranstaltung zu besuchen, oder wenn eine oder mehrere Personen aus der Gesellschaft, mit der der Besucher die Veranstaltung besuchen wollte, dies nicht tun können.

c. Der (Wieder-)Verkauf von Eintrittskarten im Sinne von b. dieses Artikels kann nur zu einem Verkaufspreis erfolgen, der nicht mehr als 20 % über dem Preis liegt, zu dem der Besucher die Eintrittskarte gekauft hat.

d. Besucher dürfen im Zusammenhang mit der Veranstaltung und/oder einem Teil davon in keiner Weise werben oder in irgendeiner Form Werbung machen, wenn dies in der Absicht geschieht, die Eintrittskarte zu kommerziellen Zwecken (weiter-)zu verkaufen.

e. Der Besucher kann sein Ticket Dritten unentgeltlich zur Verfügung stellen, sofern dies nicht zu kommerziellen Zwecken geschieht und er die ihm in diesen Nutzungsbedingungen oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters auferlegten Verpflichtungen, einschließlich des Verbots des Verkaufs oder Weiterverkaufs zu kommerziellen Zwecken, auch der/den Person(en) auferlegt, der/denen er das Ticket zur Verfügung stellt, und dem Veranstalter garantiert, dass diese Person(en) diese Verpflichtungen einhalten wird/werden.

f. Die Einschätzung des Veranstalters, dass ein (Weiter-)Verkauf zu gewerblichen Zwecken beabsichtigt ist, ist bindend.

g. Kommt der Besucher einer oder mehreren seiner in den vorstehenden Absätzen dieses Artikels genannten Verpflichtungen nicht nach, schuldet der Besucher dem Veranstalter eine sofort fällige Geldstrafe in Höhe von 10.000 € für jeden Verstoß (pro Ticket) und eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 € für jeden Tag, an dem der Verstoß fortgesetzt wurde und andauert, unbeschadet des Rechts des Veranstalters, vom Besucher auch die Einhaltung und/oder (anstelle der Geldstrafe) den Ersatz des erlittenen oder noch zu erleidenden Schadens zu verlangen.

h. Ein Ticket, das zu kommerziellen Zwecken weiterverkauft und/oder zu kommerziellen Zwecken verwendet wird/werden soll, kann vom Veranstalter für ungültig erklärt werden. Ein für ungültig erklärtes Ticket berechtigt den Besucher nicht zum Zutritt zu der Veranstaltung und gibt dem Besucher und/oder dem Inhaber des Tickets keinen Anspruch auf Erstattung und/oder Entschädigung.

i. Enthalten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch eine Bestimmung, die den (Weiter-)Verkauf zu gewerblichen Zwecken verbietet, so hat diese Bestimmung Vorrang vor der vorliegenden.

 1. Geistige und gewerbliche Eigentumsrechte

a. Die gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf den Ticketservice, einschließlich der geistigen Eigentumsrechte an Texten, Bildern, Design, Fotografien, Software und audiovisuellem Material, gehören JustOne Productions oder seinem Lizenzgeber und/oder dem Organisator. Der Besucher hat sich eines Verhaltens zu enthalten, das die Rechte oder sonstigen Interessen von JustOne Productions oder seines Lizenzgebers und/oder des Veranstalters in dieser Hinsicht beeinträchtigen könnte.

b. Die Nutzung des Ticketservice führt nicht zur Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums von JustOne Productions, seines Lizenzgebers und/oder des Veranstalters an den Besucher.

 1. Datenschutz

a. Es wird davon ausgegangen, dass der Besucher die Datenschutzerklärung des Veranstalters, die auf der Website des Veranstalters eingesehen werden kann, zur Kenntnis genommen hat und der darin beschriebenen Verarbeitung der vom Besucher angegebenen personenbezogenen Daten zustimmt.

 1. Garantien und Entschädigung

a. Der Besucher garantiert, dass er bei der Nutzung des Ticketservice keine Robots, Spiders und Scrapers oder andere Anwendungen verwendet, die in irgendeiner Weise andere als die vom Ticketservice beabsichtigten Handlungen erzeugen. Der Besucher garantiert ferner, dass er keine Anwendungen verwenden wird, die den Ticketservice überwachen und/oder kopieren oder den Ticketservice behindern oder beschädigen.

b. Der Besucher stellt den Veranstalter und JustOne Productions von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf ein rechtswidriges Verhalten des Besuchers zurückzuführen sind.

 1. Haftung

a. JustOne Productions kann nicht als Veranstalter (Organisator) der Veranstaltung angesehen werden und ist nicht für die (künstlerische) Qualität und den Inhalt der Veranstaltung und den Ablauf der Veranstaltung verantwortlich und garantiert diese nicht. JustOne Productions übernimmt aus diesem Grund keine Haftung.

b. Die Informationen über Tickets und Veranstaltungen, wie z.B. Termine, Änderungen und Absagen von Veranstaltungen oder die Preise und Verfügbarkeit von Tickets, stammen vom Veranstalter. Es liegt in der Verantwortung des Besuchers, zu prüfen, ob eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben wurde und wie die neue Zeit oder der neue Ort aussehen wird.

c. Der Veranstalter und/oder JustOne Productions garantiert nicht, dass der Ticketservice zu jeder Zeit und ohne Unterbrechungen oder Ausfälle zugänglich sein wird. Der Veranstalter und/oder JustOne Productions ist in keiner Weise haftbar und/oder schadensersatzpflichtig gegenüber dem Besucher für Schäden, die aus der (vorübergehenden) Nichtverfügbarkeit oder dem (vorzeitigen) Ausfall des Ticketservice entstehen oder daraus resultieren.

d. Der Besucher stellt den Veranstalter und/oder JustOne Productions von allen Ansprüchen Dritter frei, die mit der Nichterfüllung oder unzureichenden Erfüllung von Verpflichtungen des Besuchers gegenüber dem Veranstalter zusammenhängen, unabhängig davon, ob diese sich aus den Nutzungsbedingungen und/oder anderen Rechten Dritter ergeben oder nicht.

e. Der Veranstalter und/oder JustOne Productions übernehmen keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Eintrittskarten durch den Besucher, gleich aus welchem Grund. Von dem Moment an, in dem das Ticket dem Besucher zur Verfügung gestellt wird, liegt das Risiko des Verlusts, des Diebstahls, der Beschädigung oder des Missbrauchs des Tickets daher beim Besucher. Im Falle von Verlust oder Diebstahl hat der Besucher keinen Anspruch auf ein Ersatzticket oder die Erstattung von Geldern.

 1. Höhere Gewalt

a. Unter höherer Gewalt ist jeder Mangel zu verstehen, der dem Veranstalter oder JustOne Productions nicht angelastet werden kann, weil er nicht auf sein Verschulden zurückzuführen ist und nicht aufgrund von Gesetzen, Rechtsakten oder allgemein anerkannten Auffassungen zu seinen Lasten geht, wozu in jedem Fall auch Regierungsbeschlüsse und/oder -maßnahmen, internationale Konflikte, gewaltsame oder bewaffnete Aktionen, arbeitsrechtliche Unregelmäßigkeiten, Naturkatastrophen, Aussperrungen und Boykotte, Brände sowie Störungen der Energieversorgung, der Kommunikationsverbindungen oder der Ausrüstung oder Software gehören.

b. Der Veranstalter und/oder JustOne Productions haften nicht für (Folge-)Schäden, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.

 1. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

a. Die Nutzungsbedingungen und die Nutzung des Ticketservice unterliegen ausschließlich dem niederländischen Recht.

b. Alle Streitigkeiten zwischen dem Besucher, wenn er/sie ein Verbraucher ist, und dem Veranstalter werden dem zuständigen Gericht im Bezirk des Wohnsitzes des Besuchers vorgelegt, sofern nicht zwingendes Recht etwas anderes vorsieht. Für Streitigkeiten zwischen einem Besucher, der kein Verbraucher ist, und dem Veranstalter ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk sich der Sitz des Veranstalters befindet.

 1. Sonstiges

a. Elektronische Mitteilungen gelten als am Tag des Versands empfangen, es sei denn, der Empfänger kann das Gegenteil beweisen. Falls die Mitteilung aufgrund von Zustellungs- und/oder Erreichbarkeitsproblemen im Zusammenhang mit dem E-Mail-Postfach des Besuchers nicht empfangen wurde, geht dies in jedem Fall zu Lasten des Besuchers.

b. Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nichtig sein oder zerstört werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Der Veranstalter und/oder JustOne Productions werden die betreffende Bestimmung durch eine neue, vergleichbare Bestimmung ersetzen, die sie selbst festlegen.

c. Der Veranstalter und/oder JustOne Productions ist jederzeit berechtigt, ohne vorherige Ankündigung verfahrenstechnische und/oder technische Änderungen und/oder Verbesserungen am Ticketservice vorzunehmen.

d. Der Veranstalter und/oder JustOne Productions behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung und ohne dadurch dem Besucher gegenüber schadensersatzpflichtig zu werden, den Ticketservice (vorübergehend) außer Betrieb zu setzen und/oder dessen Nutzung einzuschränken.

de_DE_formalGerman