Privacybeleid

Deutsche Version am Ende

Wie zijn we

Ons site-adres is: http://justoneproductions.online.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we uw data delen

Als u een wachtwoord reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze site (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar worden uw gegevens naar toe gezonden

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Datenschutzbestimmungen (Deutsch)


Wer wir sind

Die Adresse unserer Website lautet: http://justoneproductions.online.

Kommentare

Wenn Besucher Kommentare auf der Website hinterlassen, erfassen wir die im Kommentarformular angezeigten Daten sowie die IP-Adresse des Besuchers und den String des Browser-Benutzers, um die Spam-Erkennung zu unterstützen.

Eine anonymisierte Zeichenfolge, die aus Ihrer E-Mail-Adresse erstellt wird (auch Hash genannt), kann an den Gravatar-Dienst gesendet werden, wenn Sie diesen nutzen. Die Seite mit den Datenschutzbestimmungen finden Sie hier: https://automattic.com/privacy/. Nachdem Ihr Kommentar genehmigt wurde, wird Ihr Profilbild im Zusammenhang mit Ihrem Kommentar öffentlich sichtbar.

Medien

Wenn Sie ein registrierter Benutzer sind und Bilder auf die Website hochladen, sollten Sie es vermeiden, Bilder hochzuladen, die EXIF-GPS-Standortdaten enthalten. Besucher der Website können die Bilder von der Website herunterladen und die Standortdaten einsehen.

Cookies

Wenn Sie einen Kommentar auf unserer Website hinterlassen, können Sie angeben, ob Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Standort in einem Cookie gespeichert werden dürfen. Wir tun dies aus Gründen der Bequemlichkeit, damit Sie diese Daten bei einem neuen Kommentar nicht erneut eingeben müssen. Diese Cookies sind ein Jahr lang gültig.

Wenn Sie unsere Anmeldeseite besuchen, speichern wir ein temporäres Cookie, um zu prüfen, ob Ihr Browser Cookies akzeptiert. Dieses Cookie enthält keine persönlichen Daten und wird gelöscht, sobald Sie Ihren Browser schließen.

Sobald Sie sich anmelden, speichern wir einige Cookies, die sich auf Ihre Anmeldeinformationen und Bildschirmdarstellungsoptionen beziehen. Login-Cookies sind 2 Tage lang gültig, Cookies für Bildschirmoptionen 1 Jahr lang. Wenn Sie “Remember me” wählen, wird Ihr Login für 2 Wochen gespeichert. Sobald Sie sich von Ihrem Konto abmelden, werden die Login-Cookies gelöscht.

Wenn Sie einen Beitrag bearbeiten oder veröffentlichen, wird ein zusätzliches Cookie von Ihrem Browser gespeichert. Dieses Cookie enthält keine persönlichen Daten, sondern nur die Post-ID des von Ihnen bearbeiteten Artikels. Dieses Cookie läuft nach einem Tag ab.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites

Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte enthalten. Zum Beispiel Videos, Bilder, Nachrichten). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich genau so, als ob der Besucher diese andere Website besucht hätte.

Diese Websites können Daten über Sie sammeln, Cookies verwenden, Tracking durch Dritte einbetten und Ihre Interaktion mit diesen eingebetteten Inhalten überwachen, einschließlich der Interaktion mit eingebetteten Inhalten, wenn Sie ein Konto haben und auf dieser Website angemeldet sind.

Mit wem wir Ihre Daten teilen

Wenn Sie eine Kennwortrücksetzung anfordern, wird Ihre IP-Adresse in der Rücksetzungs-E-Mail enthalten sein.

Wie lange wir Ihre Daten aufbewahren

Wenn Sie einen Kommentar hinterlassen, werden dieser Kommentar und seine Metadaten für immer gespeichert. Auf diese Weise können wir Folgekommentare automatisch erkennen und genehmigen, ohne dass wir sie moderieren müssen.

Für Nutzer, die auf unserer Website registriert sind (falls zutreffend), speichern wir auch persönliche Informationen in ihrem Nutzerprofil. Alle Nutzer können ihre persönlichen Daten jederzeit einsehen, ändern oder löschen (der Benutzername kann nicht geändert werden). Auch die Administratoren der Website können diese Informationen einsehen und ändern.

Welche Rechte Sie über Ihre Daten haben

Wenn Sie ein Konto auf dieser Website haben oder Kommentare hinterlassen haben, können Sie eine Exportdatei Ihrer persönlichen Daten anfordern, die wir über Sie gespeichert haben, einschließlich aller Daten, die Sie uns gegeben haben. Sie können auch verlangen, dass wir alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, löschen. Davon ausgenommen sind Daten, die wir aus verwaltungstechnischen, rechtlichen oder sicherheitsrelevanten Gründen aufbewahren müssen.

Wohin werden Ihre Daten weitergeleitet?

Kommentare von Besuchern können durch einen automatischen Spam-Erkennungsdienst geleitet werden.

nl_NL_formalDutch